Nasz profil na facebooku lubi już ponad 1000 osób! Okrągłą liczbę przekroczyliśmy w miniony piątek – serdecznie wszystkim dziękujemy :) Z tej okazji zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Nagrodą jest kubek termiczny z logo Ceneo – do rozdania mamy 20 kubeczków. Zachęcamy do zapoznania się ze skróconymi zasadami konkursu, poniżej znajdziecie również szczegółowy regulamin:

  1. Konkurs jest organizowany dla osób "Lubiących" profil Ceneo na facebooku.
  2. Od wtorku do piątku zamieścimy po 1 pytaniu na naszym profilu. Każde pytanie będzie dotyczyć produktów dostępnych na Ceneo. Nagrodzonych zostanie 5 pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na opublikowane przez nas pytanie (na naszym profilu fb, odpowiedź musi być zamieszczona w postaci linku do produktu, o który zapytamy – 1 osoba podaje 1 link ).
  3. Odpowiedzi pod jednym pytaniem nie mogą się dublować (na jedno pytanie jest kilka poprawnych odpowiedzi).
  4. Zwycięzcom prześlemy kubeczki w ciągu  maksymalnie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

Przykładowe zadanie:
Znajdź na Ceneo Netbooka z przekątną ekranu 10,1"

Poprawne odpowiedzi:
http://www.ceneo.pl/5915318
http://www.ceneo.pl/7833614
http://www.ceneo.pl/3988317

http://www.ceneo.pl/7396451
http://www.ceneo.pl/5819014

Zwycięzca otrzymuje :) :

W celu szybkiego znalezienia produktu, o który pytamy zachęcamy do korzystania z filtrów dostępnych na Ceneo :)

Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej, udział w konkursie oznacza jego akceptację:

 

Regulamin konkursu „Zgarnij Kubek”

§ I. Organizacja Konkursu

Konkurs „Zgarnij Kubek” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez spółkę Ceneo S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13d/3, kod pocztowy 53-238, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000240979, NIP 899-25-45-102, REGON 020102682, o kapitale zakładowym 500 000 zł, będącą właścicielem internetowego serwisu, dostępnego pod adresem www.ceneo.pl („Serwis Ceneo”), zwaną dalej Organizatorem.

§ II. Definicje

1. Serwis Facebook- portal społecznościowy, dostępny pod adresem www.facebook.com,
2. Użytkownik Facebook – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp
do usług oferowanych w Serwisie  Facebook.
3. Konkurs – konkurs organizowany dla Użytkowników Facebook odwiedzających profil
Serwisu Ceneo w Serwisie Facebook, którego zasady podane są w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § III niniejszego Regulaminu.

§ III. Zasady Konkursu oraz Nagrody

1. Konkurs przeznaczony jest dla  osób, które są zarejestrowane w Serwisie Facebook.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która posiada profil w Serwisie Facebook oraz spełnia
warunki niniejszego Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także
osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii
prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we
wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 7 września 2010 r. do 10 września 2010 r.
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy łącznie spełnić poniższe warunki:
a) posiadać status Użytkownika Facebook oraz
b) zaakceptować przycisk „lubię to!” przy profilu Serwisu Ceneo w Serwisie Facebook, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Facebook pod
adresem http://www.facebook.com/#!/pages/CENEO/221095679648?ref=ts oraz
c) na profilu  Serwisu Ceneo w Serwisie  Facebook wkleić link do produktu będącego odpowiedzią na konkretne pytanie zadane przez Organizatora Konkursu w danym dniu jego trwania.
6. Konkurs trwa 4 dni. W każdym dniu Konkursu, na profilu Serwisu Ceneo  dostępne będzie nowe pytanie konkursowe. Udzielone przez uczestników odpowiedzi nie mogą być powieleniem odpowiedzi umieszczonych wcześniej przez innych uczestników.
7. Na każda dzień Konkursu  składać się będzie jedno pytanie zadane przez Organizatora, na które Uczestnik musi udzielić odpowiedzi w postaci umieszczenia linku do produktu, o który zapyta Organizator na profilu Serwisu Ceneo w Serwisie Facebook.
6. Zwycięzcami danego dnia w Konkursie jest 5 uczestników, który najszybciej poprawnie odpowiedzą na pytanie zadane przed Organizatora, przy spełnieniu warunków określonych w ust.5. Odpowiedzi należy udzielić w postaci umieszczenia adresu url kierującego do produktu, o który pyta Organizator.
7. Jeżeli nikt nie udzieli poprawnej odpowiedzi na postawione przez Organizatora pytanie, nagrody przechodzą na kolejne dni Konkursu.
9. Nagrody w Konkursie to kubki termiczne ze znakiem towarowym, do którego Organizatorowi przysługują prawa
10. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie następować każdego dnia Konkursu, najpóźniej do godziny 16:00 na profilu Serwisu Ceneo w Serwisie  Facebook. O przyznaniu nagrody zwycięzca danego dnia Konkursu zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Wiadomości wysłanej w Serwisie  Facebook.
11. Nagroda rzeczowa, o której mowa w par III p. 9 niniejszego Regulaminu, nie podlega wymianie na gotówkę.
13. Przyznanie nagrody w jednym dniu Konkursu nie dyskwalifikuje Uczestnika z walki o nagrodę w kolejnym dniu.
14. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę dziennie.

§ IV. Odbiór Nagród

1. Nagrody wysłane zostaną przez Organizatora, na jego koszt, pocztą lub przesyłką kurierską,
na adres podany przez  Uczestnika Konkursu, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od
niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości,
wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do
przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca
zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za
zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.
3. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody w terminie wskazanym przez pocztę lub kuriera, pomimo poinformowania Uczestnika o fakcie jej przyznania, o losie Nagrody rozstrzyga Organizator.
4. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
doręczeniem Nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.


§ VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997
r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
3. Dane osobowe niezbędne do realizacji Konkursu jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail
oraz numer telefonu, przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) doręczenia
nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) wysyłania
informacji związanych z Konkursem (vi) celów marketingowych związanych z promocją
Konkursu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników
Konkursu.
 

Popularne wyszukania